Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας

Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας

Το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας είναι ένα ερευνητικό κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με στόχο την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας. Η προαγωγή, διεξαγωγή και αξιοποίηση της συστηματικής επιστημονικής έρευνας ως εργαλείο κριτικής ανάλυσης, διαλόγου και κατανόησης του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με την ταυτόχρονη υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγήσεων, αποτελούν θεμελιώδεις στόχους του Ινστιτούτου.​

Οι ερευνητικοί τομείς ενασχόλησης του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν - αλλά δεν εξαντλούνται σε θέματα κοινωνίας, πολιτισμού, ιστορίας, πολιτικής, οικονομίας, διεθνών σχέσεων, περιβάλλοντος, νεολαίας, διαφυλικών σχέσεων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και ευρωπαϊκών ζητημάτων.​

Ένα από τα κεντρικά πεδία δράσης του Ινστιτούτου φιλοδοξεί να είναι η διοργάνωση, ανάληψη και συμμετοχή σε δικοινοτικές δράσεις, έρευνες και μελέτες, με στόχο την ειρηνική επανένωση της πατρίδας μας. Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό προαπαιτούμενο τόσο για την επίτευξη του στόχου της επανένωσης όσο και για τη δημοκρατική και ειρηνική διαπαιδαγώγηση των Κυπρίων- την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην Κύπρο.​

Το Ινστιτούτο- μέσω της συστηματικής και μεθοδικής ανάπτυξης προοδευτικής σκέψης και κοινωνικής συνείδησης για τα αστικά, πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα- συνδράμει, μεταξύ άλλων, στην άρση των όποιων διακρίσεων εξαιτίας φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων ή άλλων ατομικών επιλογών.​

Η υλοποίηση των ερευνητικών στόχων, αλλά και της δημιουργικής και κριτικής παρέμβασης του Ινστιτούτου στην κυπριακή κοινωνία, πραγματοποιείται μέσα από ένα συνδυασμό εργαλείων και μεθόδων: διεξαγωγή μελετών, αναλύσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων, εκδόσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.​

Η διεξαγωγή, έκδοση και κυκλοφορία μελετών στους τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό πυλώνα δράσης.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης και οργάνωσης μιας προοδευτικού πλαισίου και περιεχομένου εναλλακτικής προσέγγισης στη μελέτη της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας και πολιτικής. Μιας προσέγγισης που θα εστιάζει στη διάχυση της έρευνας μέσα στην κοινωνία και όχι της έρευνας ως αυτοσκοπό. Μιας προσέγγισης που θα καλλιεργεί την προοδευτική εξέλιξη της κοινωνίας κατά τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες μιας σύγχρονης, ραγδαία αναπτυσσόμενης, διαπολιτισμικής Κύπρου, που θα διασφαλίζει τις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.​

Η συνεργασία και ο συντονισμός με άλλους κοινωνικούς φορείς, ακαδημαϊκά κέντρα , δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς, που αναπτύσσουν παρεμφερή ή συναφή με το Ινστιτούτο δραστηριότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, έχει ως στόχο να συνεισφέρει δημιουργικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.​

Το Ινστιτούτο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνεπικουρείται στη δράση του από ένα 11μελές Επιστημονικό Συμβούλιο. Επιπλέον, αριθμός επιστημονικών συνεργατών σε διάφορες ειδικότητες και επιστημονικά πεδία συνεισφέρουν μέσα από τους επιμέρους τομείς δράσης του Ινστιτούτου στην προαγωγή και την παραγωγή δημιουργικής και κοινωνικά προσανατολισμένης επιστημονικής σκέψης.​​

Τομείς δράσης

​Το Ινστιτούτο αναπτύσσει δράση, ανάμεσα σε άλλα, στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

Α. Ιστορία

 •  Πολιτική, Πολιτισμική  και Κοινωνική Ιστορία

Β.  Πολιτική

 • Κυπριακό Πρόβλημα
 • Δικοινοτικές Σχέσεις
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Πολιτική Κουλτούρα
 • Εκλογική και πολιτική Συμπεριφορά
 • Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών – Δημόσια Διοίκηση
 • Πολιτικό σύστημα, διοίκηση και θεσμοί
 • Γεωπολιτική
 • Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί
 • Ζητήματα και αναζητήσεις του σύγχρονου κράτους - Εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας

Γ. Κοινωνία 

 • Μ.Μ.Ε.
 • Ρατσισμός, εθνικισμός
 • Κοινωνικό Κράτος
 • Κοινωνική πολιτική
 • Πολιτικές κοινωνικής συνοχής
 • Κοινωνικός αποκλεισμός
 • Μεταναστευτική πολιτική
 • Ταυτότητα και Μνήμη

Δ. Περιβάλλον     

Ε. Πολιτική Οικονομία 

 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Ανεργία
 • Ανάπτυξη               
 • Οικογένεια και Απασχόληση
 • Δημογραφικές Εξελίξεις
 • Πολιτικές για την απασχόληση

Ζ. Διαφυλικές Σχέσεις

Η. Ευρωπαϊκά Ζητήματα

 •   Ευρωμεσογειακή πολιτική
 • Βορράς – Νότος

Θ. Πολιτισμός